افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی ها

هیات وزیران با تصویب آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور بهای سوخت تحویلی به پتروشیمی ها را از 1320 ریال به 2600 ریال افزایش داد.

که طبعا افزایش قیمت مواد اولیه را در پی خواهد داشت.