مدیریت سفارشات

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم میرساند ظرفیت کلیه خطوط تولید تا یک ماه آینده تکمیل می باشد و طبق دستور مدیریت سفارش جدید بارگزاری نشده و سفارشات قبلی به صورت سهمیه بندی ارسال خواهد شد.